Zorganizowanie wyjazdu do kina i groty solnej w Lublinie

Lublin, dnia 24.09.2020 r.

Znak sprawy: ALG/KSJ/ZO/24

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach procedury rozeznania rynku

 1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

ALGIRTAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Samsonowicza 15/17, 20-485 Lublin

tel. 508 216 977

e – mail: biuro@algirtas.pl

 1. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:

Zorganizowanie wyjazdu do kina i groty solnej w Lublinie dla 22 osób i opiekuna grupy (pracownika Klubu Seniora w Jastkowie) w ramach projektu pt. „KlubSenioraJastków”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Zorganizowanie wyjazdu do kina na dokument: „Wojtyła. Śledztwo”

 2. Zorganizowanie wyjazdu do groty solnej (1 seans)

Kod CPV: 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Osoby, dla których jest organizowany wyjazd to: osoby starsze, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem i ubóstwem, które mają ukończony 60 r.ż.

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia: wyjazd do kina i groty solnej w Lublinie w okresie od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r.

 1. Wymagania stawiane potencjalnemu Wykonawcy (jeśli dotyczy)1:

Wykonawca dysponuje co najmniej jednym kierowcą posiadającym stosowne uprawnienia i ważne badania lekarskie (na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie do oferty o dysponowaniu personelem posiadającym wskazane wymagania), i Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym: pojazdy muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne (przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób).

Wykonawca przedłoży aktualny wpis do CeiDG/KRS i oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym wskazane wymagania, i ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW, i aktualne badania techniczne pojazdu oraz oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (oraz wypełni Załącznik nr 3).

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszego zamówienia do:

 1. zorganizowania i przeprowadzenia autokarowej wycieczki do: kina i groty solnej w Lublinie

 2. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego programu wycieczki najpóźniej na 3 dni przed terminem wycieczki, zawierającego w szczególności:

 • opis transportu (ze wskazaniem rodzaju i klasy autokaru/autokarów),

 • program wycieczki, uwzględniający wymagany zakres zamówienia

 1. rezerwacji i opłacenia biletów wstępów do obiektów/miejsc,

 2. zapewnienia transportu autokarem/autokarami uczestnikom wycieczki oraz niezwłocznego podstawienia (do 3 godzin), w przypadku awarii, autokaru zastępczego,

 3. zapewnienia autokaru, który musi być zdezynfekowany zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,

 4. zapewnienia środków do dezynfekcji rąk do wykorzystania przez uczestników i opiekunów wycieczki w autokarze i w miejscach realizacji programu,

 5. zapewnienia transportu w trakcie wycieczki do zwiedzanych obiektów,

 6. zapewnienia wyżywienia dla uczestników (obiad),

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli trzeźwości kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu przez odpowiednie służby.

Świadczenia zawarte w cenie wycieczki:

 1. transport autokarem posiadającymi dokumenty dopuszczające do ruchu oraz zapewniający przejazd na trasie wycieczki oraz zapewnienie osób uprawnionych do kierowania w ilości gwarantującej możliwość realizacji programu wycieczki, z równoczesnym zachowaniem wymaganego czasu pracy kierowców.

 2. podstawienie w przypadku awarii lub niedopuszczenia pojazdu do ruchu przez właściwe służby pojazdu zastępczego.

 3. przejazd na trasie:

Jastków – Lublin, Lublin – Jastków

wraz z wszelkimi kosztami związanymi z przejazdem autokaru na tej trasie (opłaty parkingowe i drogowe, przejazd odcinkami płatnymi, winiety itp.),

 1. transport na trasie do zwiedzanych obiektów. Jeżeli dojazd autokarem nie jest możliwy, wykonawca pokrywa koszt dojazdu do atrakcji środkami komunikacji zbiorowej,

 2. realizację programu wycieczki,

 3. bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: kino, grota solna

 1. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@algirtas.pl lub w wersji papierowej na adres biura Spółki: ul. Inżynierska 3/209, 20-484 Lublin, w terminie do dnia 01.10.2020 r.,(włącznie) na formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Cenę należy przedstawić w sposób wskazany w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku.

 1. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ani zapytaniem ofertowym w rozumieniu zasady konkurencyjności i tym samym nie kształtuje zobowiązania po stronie Spółki do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

 2. Spółka dopuszcza możliwość odpowiedzi na którąkolwiek z ofert.

 3. Spółka nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 4. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury rozeznania rynku bez podania przyczyn.

 5. W przypadku zamówienia podzielonego na części oferta może dotyczyć danej części lub wszystkich części2.

 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Spółka informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest ALGIRTAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Jana Samsonowicza 15/17, 20-485 Lublin, e- mail: biuro@algirtas.pl;

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Załącznik:

 1. Oferta

 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 3. Licencja

1 Jeśli nie dotyczy, zamieścić informację, że nie dotyczy.