Mechanik pojazdów samochodowych 240 godzin

Kurs jest adresowany: do osób chcących zdobyć podstawy kwalifikacji zawodowych mechanika pojazdów samochodowych.

Program obejmuje między innymi:

Praktyka zawodowa: 200 godz.

– posługiwanie się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, instrukcjami użytkowania i obsługi pojazdów samochodowych,

– dobieranie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych zgodnie z dokumentacją,

– użytkowanie urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi i oprzyrządowania do montażu i naprawy samochodów,

– dokonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych oraz interpretacja ich wyników,

– wykonywanie operacji montażu i demontażu zespołów, układów i mechanizmów pojazdów samochodowych,

– stosowanie wymienności zespołów i części samochodu z uwzględnieniem grup wymiarowych,

– dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodowych,

– wyrównoważanie statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego,

– usuwanie usterek w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych,

– wykonywanie prób kontrolnych zespołów i pojazdów po naprawie,

– zagospodarowywanie odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi,

– ocenianie jakości wykonywanych prac oraz sporządzanie wycen wykonanych usług,

– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

rysunek zawodowy.

Przedmioty ogólne: 40 godz.

– BHP i PPOŻ (5 godz.),

– Ochrona środowiska (5 godz.),

– Przepisy prawa pracy (5 godz.),

– Organizacja przedsiębiorstw (5 godz.),

– Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych (10 godz.),

– Techniczne podstawy zawodu (10 godz.).

Zajęcia praktyczne prowadzone są w renomowanych zakładach rzemieślniczych.

Cena kursu: 2000 zł (przy grupie min. pięcioosobowej)

Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izb Rzemieślniczych w Polsce.

 

1. Ankieta uczestnika – kliknij aby pobrać